دستورالعمل بروزرسانی دستورالعمل بروزرسانی

*****نحوه بروز رساني سايت*****

بخش ها و زير بخش‏هاي سايت

واحد مسئول

نحوه بررسي و بروزرساني

صفحه اصلي

فناوري اطلاعات

به فراخور نياز

اخبار

روابط عمومي

روزانه

اطلاعيه ها

روابط عمومي

به فراخور نياز

بخشنامه‏ها،دستورالعمل‏ها،نشريات

فناوري اطلاعات

به فراخور نياز

پرسش و پاسخ

روابط عمومي

به فراخور نياز

صفحه هوانوردی عمومی

فناوري اطلاعات

به فراخور نياز

صفحه جشنواره هوانوردی

روابط عمومی

به فراخور نياز

صفحه طرح های توسعه

روابط عمومی

به فراخور نياز

خدمات دستگاه

فناوري اطلاعات

ماهيانه

مزايده و مناقصه

تداركات

به فراخور نياز

قوانين و مقررات

فناوري اطلاعات

ماهيانه

درباره ما

فناوري اطلاعات

ماهيانه