خبر خبر

آگهي فراخوان تجديد مناقصه امور حجمي فرودگاه خرم آباد
فراخوان تجديد مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي( امور فني وتاسيسات داخلي فرودگاه ، NDB – نگهداري فضاي سبز – تنظيفات محوطه و ساختمانها - تلفنخانه)فرودگاه خرم آباد

فرودگاه خرم آباد در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه عمومي يک مرحلهاي واگذاری امور حجمی( امور فنی وتاسیسات داخلی فرودگاه ، NDB – نگهداری فضای سبز – تنظیفات محوطه و ساختمانها - تلفنخانه)را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  و سایت http://iets.mporg.ir برگزار کند.

علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایند. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد