خبر خبر

وارسي پروازي دستگاه کمک ناوبري فرودگاه خرم آباد
صحت عملکرد دستگاههاي کمک ناوبري ILS/DME و DVOR/DME فرودگاه خرم آباد مورد تائيد قرار گرفت.

با تلاش گروه وارسی پروازی مرکز وارسی که با همکاری متخصصان اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی و متخصصان اداره کل کنترل ترافیک هوایی انجام شد، صحت عملکرد دستگاههای کمک ناوبری این فرودگاه مورد تائید قرار گرفت.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد