خبر خبر

فراخوان مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي فرودگاه خرم آباد
فراخوان مناقصه عمومي انجام واگذاري امور حجمي( امور فني وتاسيسات داخلي فرودگاه ، NDB – نگهداري فضاي سبز – تنظيفات محوطه و ساختمانها - تلفنخانه)فرودگاه خرم آباد

فرودگاه خرم آباد در نظر دارد مناقصه عمومي يک مرحلهاي واگذاری امور حجمی( امور فنی وتاسیسات داخلی فرودگاه ، NDB – نگهداری فضای سبز – تنظیفات محوطه و ساختمانها - تلفنخانه)را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  و در سایت مناقصات http://iets.mporg.ir    برگزار کند.

علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایند. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد