خبر خبر

آگهي فراخوان پيمانکاران
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازي ساختمانها، زير ساختهاي تاسيسات برقي ، مکانيکي و عوامل پروازي و محوطه سازي فرودگاه خرم آباد را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي فشرده چهار پاکتي به شرکتهاي پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیر ساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه خرم آباد را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده چهار پاکتی به شرکتهای پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرکتها باید به تنهایی دارای گواهینامه صلاحیت (رتبه بندی) حداقل در پایه 5 ابنیه و 5 راه و باند از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند(مشارکت با شرکتهای دیگر ،قابل پذیرش نمی باشد.)

شرح مختصری از موضوع مناقصه: مرمت و بهسازی ساختمانها، زیر ساختهای تاسیسات برقی،مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه            خرم آباد (شامل عملیات تخریب- عملیات خاکی با دست و ماشین – کارهای فولادی با میلگرد- بتن درجا – بتن پیش ساخته –زیر اساس،اساس و بالادست- آسفالت- کارهای سنگی وکارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغهای فضای آزاد – کابلهای فشار ضعیف – و وسایل شبکه و ...) بر اساس نقشه ها و برآورد مصوب مطابق صورتجلسه تصویب برآورد.

برآورد  اولیه مجموعا"  113/410/975/39 (سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و ده هزار و یکصد و سیزده)ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال 97 می باشد.

ضمنا" پیش پرداخت تعلق نمی گیرد و شاخص تعدیل سه ماهه سوم سال 97 می باشد.

میزان سپرده شرکت در مناقصه 000/000/000/2 (دو میلیارد)ریال می باشد(تا 50 میلیارد ریال 5 درصد و مابقی 2 درصد) که به صورت واریز نقدی به شماره حساب  2176844900003   تمرکزوجوه سپرده فرودگاه خرم آباد یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (شماره ثبت 84185 مورخ 29/2/70 تهران،شناسه ملی 10101287750، کد اقتصادی 411319637815) مورد پذیرش خواهد بود . تسویه هزینه آگهی های فراخوان روزنامه به عهده مناقصه گزار می باشد. ضمنا" جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir   و یا http://www.airport.ir   مراجعه فرمائید.

از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشترو دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر اولین آگهی فراخوان مناقصه به آدرس فرودگاه خرم آباد و تلفن 33439903-066تماس حاصل فرمایند. لازم به توضیح است که تنها پاکات (ج) شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی(65 امتیاز) را کسب نمایند گشوده خواهد شد.

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 مدیریت فرودگاه خرم آباد

معاونت عملیات فرودگاهی – مدیریت نگهداری ابنیه و سطوح پروازی

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد