خبر خبر

بهسازي واحد ايمني و هدايت زميني فرودگاه خرم آباد
ساخت سالن هاي آموزش و بدن سازي، ترميم و بهسازي قسمت هاي مختلف و تعويض درب ها

بهسازی واحد ایمنی و هدایت زمینی فرودگاه خرم آباد

ساخت سالن های بدنسازی و آموزش، بهسازی قسمت های مختلف واحد ایمنی وهدایت زمینی و نصب درب های جدید این واحداز اقدامات انجام گرفته در سال 96 می باشد.

گفتنی است؛سه هزار میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران در این زمینه هزینه شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد