برنامه پروازي برنامه پروازي

برنامه پروازي (فرودگاه خرم آباد)

 برنامه پروازی فرودگاه خرم آباد از تاریخ3 تیر لغایت 9 تیر ماه  96                                                                                                                                                             

روز

مسیر

ساعت خروج از مبدا

ساعت خروج از خرم آباد

شرکت هواپیمایی

شنبه

تهران - خرم آباد - تهران

09:00

10:30

تابان

یک شنبه

تهران - خرم آباد - تهران

08:15

10:15

ماهان

یک شنبه تهران - خرم اباد - تهران 14:50 16:45 ماهان
دوشنبه تهران- خرم آباد- تهران 10:20 12:00 ایران ایر

سه شنبه

مشهد- خرم آباد- مشهد

06:30

09:30

تابان

چهارشنبه

تهران خرم آباد- تهران

14:50

16:45

ماهان

پنجشنبه

تهران خرم آباد- تهران

14:50

16:45

ماهان

جمعه

مشهد- خرم آباد- مشهد

06:30

09:30

تابان

تهران - خرم آباد- تهران

08:15

10:15

ماهان

جمعه تهران- خرم آباد- تهران 14:50 16:45 ماهان