برنامه پروازي برنامه پروازي

برنامه پروازي (فرودگاه خرم آباد)

 برنامه پروازی فرودگاه خرم آباد 

                                                                                                                                                         

روز

مسیر

ساعت خروج از مبدا

ساعت خروج از خرم آباد

شرکت هواپیمایی

شنبه

تهران- خرم آباد

09:05

10:55

ایران ایر

یکشنبه تهران- خرم آباد 14:50 16:45 ماهان
دوشنبه تهران- خرم آباد 09:45 11:30 -

سه شنبه

تهران- خرم آباد

14:50

16:45

ماهان

چهارشنبه

تهران- خرم آباد

14:50

16:45

ماهان

پنجشنبه تهران- خرم آباد 10:15 12:05 ایران ایر

پنجشنبه

تهران- خرم آباد

-

-

-

جمعه

تهران- خرم آباد

08:15

10:15

ماهان

جمعه تهران- خرم آباد 14:50 16:45 ماهان