برنامه پروازي برنامه پروازي

برنامه پروازي (فرودگاه خرم آباد)

 برنامه پروازی فرودگاه خرم آباد از تاریخ 21 لغایت 27 مرداد 96                                                                                                                                                             

روز

مسیر

ساعت خروج از مبدا

ساعت خروج از خرم آباد

شرکت هواپیمایی

شنبه

تهران- خرم آباد- تهران

09:00

10:30

تابان

یک شنبه

تهران - خرم آباد - تهران

08:15

10:15

ماهان

یک شنبه تهران - خرم آباد - تهران 14:50 16:45 ماهان
دوشنبه تهران- خرم آباد- تهران 09:00 10:30 تابان
دوشنبه تهران- خرم آباد- تهران 10:25 12:25 ایران ایر
سه شنبه مشهد- خرم آباد- مشهد 06:30 09:30 تابان

سه شنبه

تهران- خرم آباد- تهران

14:50

16:45

ماهان

چهارشنبه

تهران خرم آباد- تهران

14:50

16:45

ماهان

پنجشنبه

تهران خرم آباد- تهران

14:50

16:45

ماهان

جمعه مشهد- خرم آباد- مشهد 06:30 09:30 تابان

جمعه

تهران - خرم آباد- تهران

08:15

10:15

ماهان

جمعه تهران- خرم آباد- تهران 14:50 16:45 ماهان