اخبار اخبار

۱۵ فروردين ۱۳۹۹
کجاييد اي شهيدان خدايي
۱۵ فروردين ۱۳۹۹
استمرار اقدامات پيشگيرانه از شيوع ويروس کرونا در فرودگاه خرم آباد .
۱۵ فروردين ۱۳۹۹
علي کاملي، مدير فرودگاه خرم آباد، به اتفاق همکاران با غرس چند اصله نهال در فرودگاه خرم آباد اقدام نمود.
۱۵ فروردين ۱۳۹۹
فاصله دار نمودن صندليهاي داخل ترمينال مسافري فرودگاه خرم آباد/
۱۵ فروردين ۱۳۹۹
غربالگري مسافران فرودگاه خرم آباد توسط مرکز بهداشت استان.
۱۵ فروردين ۱۳۹۹
مدير فرودگاه خرم آباد از ابطال تعدادي از پروازهاي برنامه اي فرودگاه خرم آباد در هفته جاري خبر داد
۱۷ اسفند ۱۳۹۸
حضور مستمر کارشناس بهداشت در فرودگاه خرم آباد و تست تب از مسافرين ورودي و خروجي
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
در راستاي مبارزه با ويروس کروناجلسه غير حضوري در فرودگاه خرم آبادبرگزارشد.
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
ضد عفوني کردن وسائل وتجهيزات