ميز خدمت رساني فرودگاه خرم آباد ميز خدمت رساني فرودگاه خرم آباد

خدمات فرودگاه خرم آباد 

شماره مدير فرودگاه خرم آباد 31048002-066

شناسنامه خدمات 

عنوان خدمت 

بستر ارائه خدمت

13051753000

ارائه خدمات ترافيك هوايي

 

13051754000

ارائه و راهبر زير ساختهاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

 

13051755000

ارائه محل استقرار و زير ساخت هاي فرودگاهي

 

13051756000

صدور مجوز تردد دستي 

 

13051757000

اعلان پرواز