ميز خدمت رساني فرودگاه خرم آباد ميز خدمت رساني فرودگاه خرم آباد

خدمات شناسه دار فرودگاه خرم آباد 

شماره مدير فرودگاه خرم آباد 31048002-066

شناسنامه خدمات 

    عنوان خدمت     

بستر ارائه خدمت  

  بیانیه توافق سطح خدمات 

نظر سنجی خدمت

13051753000

ارائه خدمات ترافيك هوايي

                                                                                         بیانیه توافق سطح خدمات فرم نظر سنجی                  

13051754000

ارائه و راهبر زير ساختهاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

 

13051755000

ارائه محل استقرار و زير ساخت هاي فرودگاهي

 

13051756000

صدور مجوز تردد دستي 

                                                         

13051757000

اعلان پرواز