ميز خدمت رساني فرودگاه خرم آباد ميز خدمت رساني فرودگاه خرم آباد

خدمات شناسه دار فرودگاه خرم آباد 

شماره مدير فرودگاه خرم آباد 31048002-066

شناسنامه خدمات 

    عنوان خدمت     

بستر ارائه خدمت  

توضیح خدمت راهنما پشتیبانی

سئوالات

متداول 

 بیانیه توافق

سطح خدمات 

نظرسنجی

13051753000

ارائه خدمات ترافيك هوايي

      کاملا" الکترونیکی 06631048004   

13051754000

ارائه و راهبر زير ساختهاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

   غیر الکترونیکی   06631048003   

13051755000

ارائه محل استقرار و زير ساخت هاي فرودگاهي

  غیر الکترونیکی   06631048003   

13051756000

صدور مجوز تردد دستي 

  غیر الکترونیکی   06631046000   

13051757000

اعلان پرواز 

کاملا" الکترونیکی 06631048199   
 

* همشهریان عزیز میتوانند برای ثبت نظرات - انتقادات و پیشنهادات خود بصورت صوتی از طریق سرشماره 06631040000 داخلی 4 اقدام نمایند .