اخبار اخبار

۱۷ اسفند ۱۳۹۸
حضور مستمر کارشناس بهداشت در فرودگاه خرم آباد و تست تب از مسافرين ورودي و خروجي
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
در راستاي مبارزه با ويروس کروناجلسه غير حضوري در فرودگاه خرم آبادبرگزارشد.
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
ضد عفوني کردن وسائل وتجهيزات
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
بسيج همگاني در فرودگاه خرم آباد براي پيشگيري از شيوع ويروس کرونا
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
تمهيدات جهت مقابله با ويروس کرونادر فرودگاه خرم آبادانجام گرفته است
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
علي کاملي گفت: فرودگاه خرم آباد عملياتي و در آماده باش کامل مي باشد
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
ارتقاء خدمات به مسافرين محترم در راستاي طرح تکريم ارباب رجوع در فرودگاه خرم آباد
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
با توجه به پيش بيني ها و اخطاريه هاي هواشناسي مبني بر بارش باران و احتمال وقوع سيل از عصر روز دوشنبه، جلسه کميته مديريت بحران فرودگاه خرم آباد تشکيل گرديد
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداري از سامانه تلفن گويا ۱۹۹ در فرودگاه خرم آباد
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
با استقرارصندوق اخذ راي ،مسافران وکارکنان فرودگاه خرم آباد دريازدهمين دوره انتخابات مجلس مشارکت کردند.