شماره هاي تماس فرودگاه خرم آباد شماره هاي تماس فرودگاه خرم آباد

شماره فکس :

33439905 - 066

 

تلفنخانه فرودگاه خرم آباد:

33439901 - 066

33439902 - 066

33471041 - 066

همچنین شماره تلفن گویای 199 به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی می باشد.

 

جدول شماره تماس های داخلی و مستقیم واحدهای فرودگاهی

ردیف

نام واحد فرودگاهی

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن VOIP

آدرس اینترنتی

1

مدیر

3200-3201

4-33439903

*668002

 

2

معاونت

3204

33471044

*668003

 

3

رئیس عملیات

3219

33471042

*668004

 

4

مدیر ایمنی فرودگاه

3204

33471044    

5

حراست

3220-3221

33439906

*666000

 

6

امور مالی

3205

33439908

*668005

 

7

کارپردازی

3207

-

*668106

 

8

امور کارکنان

3209

33439907

*668110

 

9

دبیرخانه

3208

-

*668109

 

10

رایانه

3225

-

*668100

   Khoramabad.ict@airport.ir

11

روابط عمومی

3265

-

*668020

 

12

حقوقی و بازرگانی

3294

-

668112*

 

13

فنی و تاسیسات

3246

-

668800*

 

14

کارشناس مسئول مراقبت

3217

-

*668120

 

15

کارشناس مسئول الکترونیک

3218

33439141

*668121

 

16

کارشناس مسئول مخابرات

3213

33439142

*668122

 

17

مسئول ایمنی و آتش نشانی

3224

33439143

668125*

 

18

مدیر ترمینال

3265-3300

-

*668199

 

19

اطلاعات پرواز

3260

199

 

 

20

شرکت هواپیمایی

3266

-

 

 

21

شرکت هواپیمایی

3267

-

 

 

22

فرمانده پلیس

3250

33439150

 

 

23

فرمانده سپاه

3258

33471080

 

 

24

سوختگیری

3287

33405728

 

 

25

هواشناسی

3285

33471403

 

 

26 گمرک فرودگاه 3270 -  

 

27 اورژانس فرودگاه 3276 115